Wydawnictwo Naukowe NERITON

 

Nazwa jednostki:
Wydawnictwo Naukowe NERITON
Adres: Rynek Starego Miasta 29/31 pok. 54, 55, 00-272 Warszawa
Telefon: 22 831-02-61
mail:kontakt@neriton.pl
www: https://neriton.pl/

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dybek, Dariusz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Badacze kultury staropolskiej zgadzają się, że opisu przyrody dokonywano korzystając z dwóch źródeł: doświadczenia oraz istniejących już tekstów. Pisarze , którzy podejmowali tematykę świata egzotycznego, opierali się ...
 • Ślęczka, Tomasz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Artykuł poświęcony jest rekonstrukcji obrazu przyrody w dziełach Piotra Krescentyna oraz Jakuba Kazimierza Haura. Badane są następujące elementy: siły rządzące przyrodą, naturalne zasoby Ziemi (czyli rośliny, zwierzęta, ...
 • Ceccherelli, Andrea (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  U źródeł humanistycznego antropocentryzmu leży dyskurs o charakterze religijnym – problem godności człowieka łączył się z jego miejscem w planie Boskiego stworzenia. Kryzys optymizmu renesansowego doprowadził do paradoksu: ...
 • Kuczera-Chachulska, Bernadetta (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  Argument antropologiczny łączy się z „suwerennością rozpoznania własnej obecności w świecie, […] aktywizowaniem […] życiowej energii i pasji poznawczej, podkreśla wreszcie moment intensywnie przeżywanego […] własnego ...
 • Cieślak, Robert (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Wiek XX to okres wojen światowych, rewolucji, wielkich migracji, wysiedleń, pogromów, wypędzeń, i emigracji politycznej. Epoka Auschwitz, komunizmu i antysemityzmu, śmierci Boga, , kresu Piękna i śmierci Poety. Wiek ...
 • Niedźwiedź, Jakub (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  Autor z perspektywy postkolonialnej pyta o rolę humanizmu – formacji łacińsko-polsko-katolicko-zachodniej – jako narzędzia dominacji w kształtowaniu się tożsamości wczesnonowożytnych narodów Rzeczypospolitej. Interesuje ...
 • Prejs, Marek (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autor odwołuje się do powszechnej opinii o przełomowym znaczeniu soboru trydenckiego dla dziejów kultury. Zauważa, że przekonanie o jego wadze powstało w epoce, i dowodzi, że ustalenia Tridentidum nie były ...
 • Szczepan, Ewa (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Idee wieku oświecenia przeniknęły do świadomości protagonistów ruchu umysłowego i politycznego we wszystkich krajach Europy, ulegając adaptacji i asymilacji odpowiednio do zastanych warunków społecznych. Wszystkich ...
 • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Treść pojęcia nobilitas zasadza się na świadomości własnych korzeni i wynikających stąd zobowiązań wobec ojczyzny i współobywateli. Idea szlachectwa opiera się zawsze na fundamencie religijno - etycznym. W epoce nowożytnej ...
 • Kliszcz, Aneta (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  W tekście przeanalizowano odcienie znaczeniowe słowa humanizm i ich przemiany w dziejach kultury od starożytności do renesansu oraz obecnie. Materiał zaczerpnięto ze słowników łaciny starożytnej i średniowiecznej oraz ...
 • Ihnatowicz, Ewa (Wydawnictwo Neriton, 2008)
  Tekst Ewy Ihnatowicz omawia XIX-to wieczną koncepcję podróży jako realizacji ideału humanitas, przede wszystkim przez wzgląd na jej udział w samodoskonaleniu się jednostki. Omawianym przez badaczkę materiałem są pisma ...
 • Dąbkowska-Kujko, Justyna (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Autorka artykułu traktuje główne dzieło Justusa Lipsjusza (1547-1606) Politicorum, sive Civilis doctrinae libri sex, qui ad principatum maxime spectant jako tekst ogniskujący najważniejsze idee polityczne dawnej Europy. ...
 • Awianowicz, Bartosz (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Wyrosła z tradycji dialogów Platona i traktatów Arystotelesa , a przede wszystkim z eklektycznych pism Cycerona, filozofia moralna wczesnej epoki nowożytnej od początku była ściśle związana z retoryką. W połowie XV w. ...
 • Borysowska, Agnieszka (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Albert Ines (1619-1658), jezuicki poeta polski, nauczyciel poetyki i retoryki, kaznodzieja, pod koniec życia wydał swój dorobek w postaci trzech obszernych zbiorów: tomu liryków (Lyricorum centuria I [...], Gdańsk 1655), ...
 • Buszewicz, Elwira (Wydawnictwo Neriton, 2010-09-30)
  Etos humanistyczny uwypukla nadrzędne idee ludzkiej egzystencji takie jak samopoznanie i poznanie świata prowadzące poprzez wiedzę o makro- i mikrokosmosie do dokonywania wyborów etycznych wynikających z należytego poznania ...
 • Ihnatowicz, Ewa (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autorka wskazuje przyczyny małego zainteresowania badaczy polskimi przejawami parnasizmu: trudność zdefiniowania ich, „niepoetyckość” polskiej literatury tego czasu, wiązanie rodzącej się poezji Młodej Polski z ...
 • Jakóbczyk-Gola, Aleksandra (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  We wstępie autorka przywołuje definicję humanizmu w sztuce A. Maślińskiego – to wszystko, co bezpośrednio odnosi się do antyku i człowieka. W wyjaśnieniu tym humanizm zlewa się z klasycyzmem, a jego przeciwieństwem staje ...
 • Majewski, Paweł (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie badacz zaznacza odmienność swego tekstu, mającego uchwycić procesy kulturowe w trakcie ich trwania, nie interpretującej rekonstrukcji przeszłości. Następnie wskazuje trzy powody marginalizacji antyku i tradycji ...
 • Borkowska, Grażyna (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  W tekście przedstawiono trzy projekty społeczeństwa obywatelskiego, stworzone przez polskich publicystów drugiej połowy XIX w. – obserwatorów i teoretyków życia zbiorowego. Autorka koncentruje się na integralności tych ...
 • Fabianowski, Andrzej (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autor definiuje pojęcia. Romantyzm to dla niego nurt i światopogląd, nie okres dominacji owego nurtu w sztuce. Antyk obejmuje zarówno starożytność grecko-rzymską, jak i dziedzictwo judeochrześcijańskie i ...

View more