Foricoenia Jana Kochanowskiego – w kręgu gatunkowej i tematycznej varietas

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szczot, Monika
dc.contributor.editor Meller, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-12-07T23:45:23Z
dc.date.available 2020-12-07T23:45:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia pl
dc.identifier.isbn 978-83-66018-30-3
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/1210
dc.description Artykuł został opublikowany w serii "Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej" pl
dc.description.abstract Przedmiotem rozważań autorki są Foricoenia Kochanowskiego w wydaniu z 1584 roku oraz koncepcja i konstrukcja zbioru, na który składają się utwory nawiązujące do antycznych wzorców z Antologii greckiej oraz łacińskich poetów, Katullusa, Horacego i zwłaszcza Marcjalisa. Tytuł tomu wprowadza tematykę biesiadną, co potwierdzają liczne odniesienia także w samych utworach. Całość została skomponowana w oparciu o zasady: różnorodności wątków tematycznych (varietas) oraz obfitości problemów swobodnie łączących się ze sobą na podobieństwo biesiadnych dyskusji (abundantia). Kochanowski przedstawia swoje utwory jako pozostające w dialogu z twórczością epigramatyczną Marcjalisa, będącego autorem zbioru Domicoenia. Zarówno Foricoenia Kochanowskiego, jak i jeden z punktów odniesienia, czyli Domicoenia, służą refleksjom o charakterze estetycznym i filozoficznym, rzadziej przywoływana jest tematyka bieżąca. Zasadniczo wyrażać mają „mikrofilozofię” zamkniętą w krótkiej formie epigramatycznej. Według autorki tematyka biesiadna staje się także pretekstem do refleksji o charakterze metaliterackim, autotematycznym. Pod pozorem biesiady poeta tworzy gęstą sieć świadomych odwołań do tradycji literackiej. W obrębie ramy biesiadnej uprawdopodobnione zostaje także przemieszczanie tematyki poważnej z żartobliwą. Inną zasadą organizującą zbiór jest forma agonu, stojąca za różnorodnością tematyczną mającą być refleksem uczestników spotkania prześcigających się w ciekawszym ujęciu tematu. Możliwe jest także, jak proponuje autorka, odczytanie biesiadnej topiki w sensie przenośnym: jako uczty, podczas której spotykają się czytelnik i autor, a tytułowe „ucztowanie poza domem” – również jako autotematyczne „pożywianie się” u innych autorów. pl
dc.description.abstract Monika Szczot Jan Kochanowski’s Foricoenia – Within the Genre and Thematic Varietas The author reflects on Jan Kochanowski’s Foricoenia in the 1584 edition and on the concept and construction of the collection, made up of works referring to ancient patterns from the Greek Anthology and Latin poets, Catullus, Horace and especially Martial. The title of the volume introduces festive themes, which is confirmed by numerous references in the texts themselves. The whole was composed based on the principles of: the diversity of thematic threads (varietas) and the abundance of problems freely connecting with each other like discussions at the dinner table (abundantia). Kochanowski presents his poems as being in dialogue with epigrams of Martial, the author of the Domicoenia collection. Both Kochanowski’s Foricoenia and one of the reference points, Domicoenia, served for aesthetic and philosophical reflection, current topics were less frequently referred to. Basically, they were supposed to express ‘microfilosophy’ closed in a short epigrammatic form. According to the author, festive themes also become a pretext for reflection of a metaliteratic, autothematic nature. Under the guise of feasts, the poet creates a dense network of conscious references to literary tradition. Within this framework, the transfer of serious and light subjects was also probable. Another principle organizing the collection is the form of agon behind the thematic diversity being a reflection of meeting participants competing in a more interesting perspective. It was also possible, as the author suggests, to read festive topics in a figurative sense: as a feast, during which the reader and author meet, and the title ‘feasting outside home’ – also as automatic ‘banqueting’ at other authors. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Neriton pl
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego/działalność upowszechniająca naukę/Umowa nr 609/P-DUN/2019
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subject Marcjalis (recepcja) pl
dc.subject epigramat pl
dc.subject topika biesiadna pl
dc.subject poezja nowołacińska pl
dc.subject Martial (reception) pl
dc.subject epigram pl
dc.subject festive topics pl
dc.subject neo-Latin poetry pl
dc.title Foricoenia Jana Kochanowskiego – w kręgu gatunkowej i tematycznej varietas pl
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pl
dc.description.eperson Ewa Kuczyńska
dc.relation.lcategory historia pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record