The Seym of Lithuanian Jews (1623–1764) the central Jewish representation of the country

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Michałowska-Mycielska, Anna
dc.date.accessioned 2015-04-01T20:39:03Z
dc.date.available 2015-04-01T20:39:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation "Biuletyn Polskiej Misji Historycznej", vol. 9 (2014), s. 51-70. pl
dc.identifier.issn 2391-792X
dc.identifier.uri https://repozytorium.lectorium.pl/handle/item/942
dc.description.abstract The Seym of Lithuanian Jews (Hebrew: waad medinat Lita) was established in 1623 by breaking away from the Jewish seym called the Council of the Four Lands (created about 1580). The main reason for the division of the institution was the dualism of the Crown treasury and Lithuania (Lithuanian Jews were answerable to the Lithuanian treasurer [podskarbi]). The scope of the activity of the Seym of Lithuanian Jews was very broad. Apart from the distribution and collection of taxes, the seym settled all problems important for Jews, which included administrative, economic, religious and social questions. It also regulated issues connected with contacts with non-Jewish institutions and the Christian population. The Lithuanian Waad, like its counterpart in the Polish Kingdom, was dissolved at the convocation seym of 1764 as part of administrative and financial reforms. en
dc.description.abstract Sejm Żydów Litewskich (hebr. waad medinat Lita) został utworzony w 1623 roku przez usamodzielnienie się od sejmu żydowskiego zwanego Sejmem Czterech Ziem (powstałego około 1580). Głównym powodem wyodrębnienia się tej instytucji był dualizm skarbowości Korony i Litwy, przy którym Żydzi litewscy w naturalny sposób podlegali podskarbiemu litewskiemu. Zakres działalności Sejmu Żydów Litewskich był bardzo szeroki. Oprócz rozkładu i poboru podatków państwowych sejm regulował wszystkie istotne dla Żydów kwestie (administracyjne, gospodarcze, religijne, społeczne), a także kwestie kontaktów z instytucjami nieżydowskimi i ludnością chrześcijańską. Waad litewski, podobnie jak koronny, został rozwiązany w czasie sejmu konwokacyjnego 1764, w ramach reform administracyjno-skarbowych. pl
dc.description.abstract Das Parlament (der Sejm) der Litauischen Juden (Hebräisch waad medinat Lita) entstand 1623 durch die Teilung des jüdischen Parlaments, dem sog. Sejm der Vier Länder (gegründet um 1580). Der Hauptgrund für die Ausgliederung der Institution war der Dualismus des Finanzwesens von Polen und Litauen, die litauischen Juden unterstanden traditionell dem litauischen Schatzmeister (Pol. podskarbi). Der Zuständigkeitsbereich des Sejms der Litauischen Juden war sehr breit. Neben der Erhebung und Verteilung der staatlichen Steuern war der Sejm für alle für die Juden relevanten Fragen (administrative, wirtschaft liche, religiöse und soziale) zuständig sowie für die Kontakte mit nicht-jüdischen Institutionen und der christlichen Bevölkerung. Ebenso wie in Polen wurde auch der Litauische Vaad während des Konvokationssejms 1764 aufgelöst, im Rahmen der Verwaltungs- und Steuerreform. de
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl
dc.rights Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subject autonomia żydowska pl
dc.subject sejm żydowski pl
dc.subject Litwa pl
dc.subject Jewish autonomy en
dc.subject Jewish council en
dc.subject Lithuania en
dc.subject jüdische Autonomie de
dc.subject jüdisches Parlament de
dc.subject Litauen de
dc.subject 17 w. pl
dc.subject 18 w. pl
dc.subject 17th c. en
dc.subject 18th c. en
dc.subject 17 Jh. de
dc.subject 18 Jh. de
dc.title The Seym of Lithuanian Jews (1623–1764) the central Jewish representation of the country en
dc.title.alternative Sejm Żydów Litewskich (1623–1764): centralna żydowska reprezentacja kraju pl
dc.title.alternative Das Parlament der Litauischen Juden (1623 – 1764) die zentrale jüdische Vertretung des Landes de
dc.type artykuł pl
dc.contributor.organization Instytut Historyczny UW pl
dc.description.eperson Agnieszka Uziębło
dc.relation.lcategory historia pl
dc.identifier.alternativelocation http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2014.002 pl

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record