Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Osiński, Zbigniew; Wilkowski, Marcin; Radomski, Andrzej; Gmiterek, Grzegorz; Brynkus, Józef; Chłosta-Sikorska, Agnieszka; Purchała, Dominik; Starczewski, Michał (E-naukowiec, 2014)
  Termin „historia cyfrowa” pojawił się w drugiej połowie lat 90. XX wieku za sprawą Edwarda L. Ayersa z Virginia Center for Digital History, który dostrzegł zmiany zachodzące w dydaktyce oraz publikowaniu naukowym pod wpływem ...
 • Tymowski, Michał (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979)
 • Kostro, Robert; Wóycicki, Kazimierz; Wysocki, Michał; Muzeum Historii Polski; Uniwersytet Warszawski (Muzeum Historii Polski, 2014)
  Jak pisał teoretyk Jan Assmann „tylko znacząca przeszłość jest wspominana i tylko wspominana przeszłość staje się znacząca”. W praktyce opowieść snuta na własny temat przez kolejne pokolenia ma nieuchronnie wybiórczy ...
 • Kulesza, Ryszard; Stępień, Marek (Instytut Historyczny UW, 2009)
 • Trzeciak, Andrzej (Europejskie Centrum Solidarności, 2018)
  Przedstawiamy obszerny zbiór tekstów poświęconych dziejom miejsca, w którym narodziła się Solidarność. Książka prezentuje polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i architektoniczne losy Stoczni Gdańskiej. Czytelnik ...
 • Domańska, Ewa (Wydawnictwo Poznańskie, 2006)
  W książce tej interesuje mnie historia niekonwencjonalna jako istniejący w łonie nowej humanistyki awangardowy nurt i sposób odnoszenia się do przeszłości, który praktykowany jest on przez przedstawicieli różnych dziedzin ...
 • Kliszcz, Aneta (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  W tekście przeanalizowano odcienie znaczeniowe słowa humanizm i ich przemiany w dziejach kultury od starożytności do renesansu oraz obecnie. Materiał zaczerpnięto ze słowników łaciny starożytnej i średniowiecznej oraz ...
 • Urban-Godziek, Grażyna (Wydawnictwo Neriton, 2009-04-20)
  We wstępie autorka zaznacza ciągłość tradycji bukoliki i gatunków jej pokrewnych od starożytności do romantyzmu oraz jej rolę w nauczaniu szkolnym i rozwoju włoskiego humanizmu. Idylle Teokryta i Bukoliki Wergiliusza stały ...
 • Milewska-Waźbińska, Barbara (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autorka odnotuje niedocenie literatury nowołacińskiej, współistniejącej w kulturze XVI- i XVII-wiecznej Europy obok kultur języków narodowych. To one bardziej interesują badawczy, choć idea humanitas najpełniej ...
 • Chachulski, Tomasz (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  W XVII w. dziedzictwo renesansu, zachowane np. w szkolnictwie, w znacznym stopniu organizuje polską świadomość zbiorową. Jednocześnie autorzy nawiązują do niego przez mity „złotego wieku” i „przodków poczciwych”. Zakorzeniająca ...
 • Koryl, Jakub (Wydawnictwo Neriton, 2009-04-20)
  W pierwszej części artykułu autor omawia fenomen humanizmu północnego, wypadkowej tradycji włoskiej oraz lokalnej, wyrosłej z pobożności devotio moderna i mitu barbaricum. Choć w tradycji klasycznej barbaricum uważano za ...
 • Niedźwiedź, Jakub (Wydawnictwo Neriton, 2009)
  Autor z perspektywy postkolonialnej pyta o rolę humanizmu – formacji łacińsko-polsko-katolicko-zachodniej – jako narzędzia dominacji w kształtowaniu się tożsamości wczesnonowożytnych narodów Rzeczypospolitej. Interesuje ...
 • Gorzkowski, Albert (Wydawnictwo Neriton, 2009-04-20)
  We wstępie autor wylicza opracowania poświęcone humanizmowi biblijnemu i przedstawia problemy, które omówi: jak rozumie humanizm biblijny, jakie jego cechy uważa za najważniejsze oraz najbardziej wymagające pogłębionej ...
 • Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława (Wydawnictwo Neriton, 2008-12-31)
  Humanizm, zdaniem autorki, charakteryzuje przede wszystkim metoda krytyczna, o której pisze, że „staje się fundamentem nie tyle sformułowanej koncepcji, ile praktycznej postawy wolności i odwagi wątpienia, stawiania pytań, ...
 • Cieński, Marcin (Wydawnictwo Neriton, 2008-12-31)
  Artykuł Marcina Cieńskiego stanowi analizę wpływu humanizmu na epokę oświecenia w celu ukazania niejednoznaczności oraz złożoności tego problemu badawczego. Autor rozpoczyna od cytatu Winckelmanna, wedle którego wszelka ...
 • Borowski, Andrzej (Wydawnictwo Neriton, 2009-04-20)
  W tekście zawarto refleksje nad współczesnymi metodami i potencjałem badań humanizmu. Znaczenie pojęcia zmieniało się przez wieki i pojawiało w różnych kontekstach. W pierwszej części tekstu badacz zastanawia się nad ...
 • Prejs, Marek (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  Na wstępie autor odwołuje się do powszechnej opinii o przełomowym znaczeniu soboru trydenckiego dla dziejów kultury. Zauważa, że przekonanie o jego wadze powstało w epoce, i dowodzi, że ustalenia Tridentidum nie były ...
 • Awianowicz, Bartosz (Wydawnictwo Neriton, 2009-04-20)
  We wstępie autor charakteryzuje region – wielokulturowy, mentalnie zakorzeniony w późnym średniowieczu. Za P. O. Kristellerem zauważa ścisły związek humanizmu z nowożytnym szkolnictwem, którego losy w Gdańsku, Elblągu i ...
 • Włodarski, Maciej (Wydawnictwo Neriton, 2009-04-20)
  Autor omawia średniowieczne korzenie humanizmu. W pierwszej części tekstu przedstawia przegląd badań nad tematem, w drugiej wskazuje cechy zjawiska. Dowodzi ciągłości prądu humanistycznego, wyrastającego ze starożytnej ...
 • Jakóbczyk-Gola, Aleksandra (Wydawnictwo Neriton, 2010)
  We wstępie autorka przywołuje definicję humanizmu w sztuce A. Maślińskiego – to wszystko, co bezpośrednio odnosi się do antyku i człowieka. W wyjaśnieniu tym humanizm zlewa się z klasycyzmem, a jego przeciwieństwem staje ...